ROXX® SUPPORT

SHOW Serie | Downloads

SHOW mini Serie | Downloads

E.SHOW mini FC
T.SHOW mini TW+

Bedienungsanleitung >>>

DMX Chart >>>

Color Macro Chart >>>

CTC Chart >>>

Fixture Libraries >>>

> MA2

> MA3

Photometrics >>>

Lichtverteilungskurven >>>

Technische Zeichnung >>>

> 2D / 3D Zeichnung

Zertifikate & Konformitätserklärungen >>>

> UK Konformitätserklärung

> EU-Konformitätserklärung

> Intertek Zertifikat

Datenblatt >>>

Ausschreibungsunterlagen >>>

Medien >>>

Broschüren >>>

T.SHOW mini FC

Bedienungsanleitung >>>

DMX Chart >>>

Color Macro Chart >>>

CTC Chart >>>

Fixture Libraries >>>

> MA2

> MA3

Photometrics >>>

Lichtverteilungskurven >>>

Technische Zeichnung >>>

> 2D / 3D Zeichnung

Zertifikate & Konformitätserklärungen >>>

> UK Konformitätserklärung

> EU-Konformitätserklärung

> Intertek Zertifikat

Datenblatt >>>

Ausschreibungsunterlagen >>>

Medien >>>

Broschüren >>>

Zubehör

CLUSTER Serie | Downloads

NEO | Downloads

NEO

Bedienungsanleitung >>>

DMX Chart >>>

Pattern Chart >>>

Section Chart >>>

Color Macro Chart >>>

CTC Chart >>>

Fixture Libraries >>>

> MA2

> GDTF / MA3

> Zero88

Firmware Updates >>>

> V 1.10 (07/2024)

> Anleitung USB-Update

Photometrische Daten >>>

Lichtverteilungskurven >>>

Technische Zeichnung >>>

> 2D / 3D Zeichnung

Zertifikate & Konformitätserklärungen >>>

> UK – Konformitätserklärung

> EU-Konformitätserklärung

> ETL Intertek Zertifikat

Datenblatt >>>

Ausschreibungstexte >>>

Medien >>>

Broschüren >>>

FLEX | Downloads

ROXX.APP | Support