Select Page

ROXX® SUPPORT

E.SHOW | Downloads

A.SHOW | Downloads

SHOW mini | Downloads

B.SHOW mini TW+

Bedienungsanleitung >>>

DMX Chart >>>

Color Macro Chart >>>

CTC Chart >>>

Fixture Libraries >>>

> MA2

> MA3

Photometrische Daten >>>

Lichtverteilungskurve >>>

Technische Zeichnung >>>

> 2D / 3D Zeichnung

Zertifikate & Konformitätserkärungen >>>

> UK Konformitätserklärung

> EU Konformitätserklärung

> Intertek Zertifikat

Datenblatt >>>

Ausschreibungstexte >>>

Media >>>

Broschüren >>>

B.SHOW mini FC

Bedienungsanleitung >>>

DMX Chart >>>

Color Macro Chart >>>

CTC Chart >>>

Fixture Libraries >>>

> MA2

> MA3

Photometrische Daten >>>

Lichtverteilungskurve >>>

Technische Zeichnung >>>

> 2D / 3D Zeichnung

Zertifikate & Konformitätserkärungen >>>

> UK Konformitätserklärung

> EU Konformitätserklärung

> Intertek Zertifikat

Datenblatt >>>

Ausschreibungstexte >>>

Media >>>

Broschüren >>>

E.SHOW mini TW+

Bedienungsanleitung >>>

DMX Chart >>>

Color Macro Chart >>>

CTC Chart >>>

Fixture Libraries >>>

> MA2

> MA3

Photometrische Daten >>>

Lichtverteilungskurve >>>

Technische Zeichnung >>>

> 2D / 3D Zeichnung

Zertifikate & Konformitätserklärung >>>

> UK Konformitätserklärung

> EU Konformitätserklärung

> Intertek Zertifikat

Datenblatt >>>

Ausschreibungstexte >>>

Media >>>

Broschüren >>>

E.SHOW mini FC

Bedienungsanleitung >>>

DMX Chart >>>

Color Macro Chart >>>

CTC Chart >>>

Fixture Libraries >>>

> MA2

> MA3

Photometrische Daten >>>

Lichtverteilungskurve >>>

Technische Zeichnung >>>

> 2D / 3D Zeichnung

Zertifikate & Konformitätserklärung >>>

> UK Konformitätserklärung

> EU Konformitätserklärung

> Intertek Zertifikat

Datenblatt >>>

Ausschreibungstexte >>>

Media >>>

Brochüren >>>

T.SHOW mini TW+

Bedienungsanleitung >>>

DMX Chart >>>

Color Macro Chart >>>

CTC Chart >>>

Fixture Libraries >>>

> MA2

> MA3

Photometrische Daten >>>

Lichtverteilungskurve >>>

Technische Zeichnung >>>

> 2D / 3D Zeichnung

Zertifikate & Konformitätserklärungen >>>

> UK Konformitätserklärung

> EU Konformitätserklärung

> Intertek Zertifikat

Datenblatt >>>

Ausschreibungstexte >>>

Media >>>

Broschüren >>>

T.SHOW mini FC

Bedienungsanleitung >>>

DMX Chart >>>

Color Macro Chart >>>

CTC Chart >>>

Fixture Libraries >>>

> MA2

> MA3

Photometrische Daten >>>

Lichtverteilungskurve >>>

Technische Zeichnung >>>

> 2D / 3D Zeichnung

Zertifikate & Konformitätserklärungen >>>

> UK Konformitätserklärung

> EU Konformitätserklärung

> Intertek Zertifikat

Datenblatt >>>

Ausschreibungstexte >>>

Media >>>

Broschüren >>>

CLUSTER | Downloads

Cluster S2

Bedienungsanleitung >>>

DMX Chart >>>

Pattern Chart >>>

Color Macro Chart >>>

CTC Chart >>>

Fixture Libraries >>>

> MA2

> MA3

> Zero88

Photometrische Daten >>>

Lichtverteilungskurven >>>

Technische Zeichnung >>>

Zertifikate & Konformitätserklärung >>>

> EU Konformitätserklärung

> UK Konformitätserklärung

> ETL Intertek Zertifikat

Datenblatt >>>

Ausschreibungstexte >>>

Media >>>

Broschüren >>>

FLEX | Downloads

B.FLEX

Bedienungsanleitung >>>

DMX Charts >>>

Fixture Libraries >>>

> MA2

> MA3

> Zero88

Photometrische Daten >>>

Lichtverteilungskurve >>>

Technische Zeichnung >>>

Zertifikate & Konformitätserklärungen >>>

> UK-Declaration of conformity

> EU-Declaration of conformity

Datenblatt >>>

Ausschreibungstexte >>>

Media >>>

Brochüren >>>

B.FLEX mini

Bedienungsanleitung >>>

DMX Charts >>>

Fixture Libraries >>>

> MA2

> MA3

> Zero88

Photometrische Daten >>>

Lichtverteilungskurve >>>

Technische Zeichnung >>>

Zertifikate & Konformitätserklärungen >>>

> UK-Declaration of conformity

> EU-Declaration of conformity

Datenblatt >>>

Ausschreibungstexte >>>

Media >>>

Brochüren >>>

ROXX.APP | Support

Firmware Updates

SHOW Serie

E.SHOW TW+

E.SHOW FC

E.SHOW D

E.SHOW T

A.SHOW TW+

A.SHOW FC

Update-Anleitung >>>

Update-Box-Software >>>

Firmware Update-Box >>>

CLUSTER Serie

Anleitung USB Update

B4 FC

B2 FC

B4 W

B2 W

SHOW mini Serie

B.SHOW mini FC

B.SHOW mini TW+

E.SHOW mini TW+

E.SHOW mini FC

Update-Anleitung >>>

Update-Box-Software >>>

Firmware Update-Box >>>

FLEX Serie

B.FLEX

B.FLEX mini

E.FLEX

Update-Anleitung >>>

Update-Box-Software >>>

Firmware Update-Box >>>