ROXX® SUPPORT

E.SHOW | Downloads

A.SHOW | Downloads

SHOW mini | Downloads

E.SHOW mini FC
T.SHOW mini TW+

Bedienungsanleitung >>>

DMX Chart >>>

Color Macro Chart >>>

CTC Chart >>>

Fixture Libraries >>>

> MA2

> MA3

Photometrische Daten >>>

Lichtverteilungskurve >>>

Technische Zeichnung >>>

> 2D / 3D Zeichnung

Zertifikate & Konformitätserklärungen >>>

> UK Konformitätserklärung

> EU Konformitätserklärung

> Intertek Zertifikat

Datenblatt >>>

Ausschreibungstexte >>>

Media >>>

Broschüren >>>

T.SHOW mini FC

Bedienungsanleitung >>>

DMX Chart >>>

Color Macro Chart >>>

CTC Chart >>>

Fixture Libraries >>>

> MA2

> MA3

Photometrische Daten >>>

Lichtverteilungskurve >>>

Technische Zeichnung >>>

> 2D / 3D Zeichnung

Zertifikate & Konformitätserklärungen >>>

> UK Konformitätserklärung

> EU Konformitätserklärung

> Intertek Zertifikat

Datenblatt >>>

Ausschreibungstexte >>>

Media >>>

Broschüren >>>

Zubehör

CLUSTER | Downloads

CLUSTER S1

Bedienungsanleitung >>>

DMX Chart >>>

Pattern Chart >>>

Pixel Chart >>>

Color Macro Chart >>>

CTC Chart >>>

Fixture Libraries >>>

Firmware Updates >>>

Photometrische Daten >>>

Lichtverteilungskurven >>>

Technische Zeichnung >>>

Technische Zeichnungen Zubehör >>>

Zertifikate & Konformitätserklärung >>>

> EU Konformitätserklärung

> UK Konformitätserklärung

> ETL Intertek Zertifikat

Datenblatt >>>

Ausschreibungstexte >>>

Media >>>

Broschüren >>>

FLEX | Downloads

ROXX.APP | Support